آبادیس تجارت آرکا

A b a d i s  T e j a r a t  A r k a

 

  
 
کاراگینان  Carrageenan
کاراگینان Carrageenan
نوعی پلی ساكاريد بدست آمده از جلبك های دريايي است. مهمترين انواع كاراگينان شامل کاپا، یوتا و لامبدا می باشد.

نوعی پلی ساكاريد بدست آمده از جلبك های دريايي است. مهمترين انواع كاراگينان شامل کاپا، یوتا و لامبدا می باشد. كاپا كاراگينان ايجاد يك ژل سفت درحضور يون هاي پتاسيم مي نمايد درحاليكه یوتا کاراگینان با يون هاي كلسيم واكنش داده وتشكيل يك ژل الاستيك و نرم مي دهد. همه كاراگينان ها درآب داغ محلول هستند. البته نمك هاي سديم كاپا و يوتا درآب سرد نیزمحلول هستند.ویژگی های ژل حاصل ازكاراگينان های مختلف متفاوت است به عنوان مثال ژل حاصل از کاراگینان یوتا قابل برگشت در اثر تنش، پایدار در برابر انجماد و مقاوم در برابر نمک می باشد. ويسكوزيته و يا قدرت ژل محلول هاي كاراگينان درpH كمتر از 4-3 كاهش می يابد.

 

Purity of components conforms to the EEC directives, FAO/WHO and US FDA

Composition/ Legal Status

0.40% to 1.0% of total weight

Ingredients have been assigned with minimum requirement of “GMP” in approved meat application by JECFA

Recommended Dosage

 

Characteristics

 

Creamy white, Free flowing powder

Appearance

Natural to slight seaweed

Odor

Organoleptic

Max of 12%

Loss on Drying

at 105 ºc to constant weight

MQM 6.1

7-10

pH

1.5% w/w at 60ºc

MQM 1.1

Min of 50 mPa.s

Water viscosity

1.5% w/w at 75 ºc, spindle 2, 60 rpm

LVT Brookfield Viscometer

MQM 2.1

Min of 420 g

Water Gel Strength

1.5% w/w at 20 ºc

0.5 inch AOAC probe TA-XT2i

MQM 3.1

Min of 470 g

Potassium Gel Strength

1.0% + 0.2 % KCl w/w at 20 ºc

0.5 inch AOAC probe TA-XT2i

MQM 4.2

15-40%

Total Ash(on dry basis, at 550ºc)

1%≥

Acid-Insoluble Ash(on dry basis)

2%≥

Acid-Insoluble Matter(on dry basis)

0.1% stingly or in combination≥

Methanol, Ethanol and Propane-2-ol Cotent

15-40%

Sulphate(on dry basis, as SO4)

Max of 3 ppm

Arsenic

Max of 5 ppm

Lead

Max of 1 ppm

Mercury

Max of 2 ppm

Cadmium

Max of 5000 cfu/g

Total Plate Count

Max of 300cfu/g

Yeasts and Molds

Absent in 25 g

Salmonella

Negative in 5 g

Escherichia coli

 

 

 

  
طراحی سایت توسط