آبادیس تجارت آرکا

A b a d i s  T e j a r a t  A r k a

 

  
 
دکستروز  Dextrose
دکستروز Dextrose
دکستروز (C6H12O6) یک ماده ی قندی حاصل از ذرت است که به صورت صنعتی از اثر حرارت و اسید یا آنزیم ها بر نشاسته و هیدرولیز کامل آن به وجود می آید.دکستروز و ساکارز اغلب برای تنظیم میزان شیرینی به همراه یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. زمانی که این دو با یکدیگر ترکیب می شوند، اثر هم افزایی بر روی یکدیگر نشان می دهند.
  
طراحی سایت توسط